App geëvalueerd
Promoot de app
Terugblik
In goed vertrouwen
Contact

App geëvalueerd

Nieuwsbericht | 22 juni 2020

 Evaluatie PrivacyApp Jeugd: goed gebruikt en voorziet in behoefte
‘Zo’n app zou er ook voor andere onderdelen van het sociaal domein moeten zijn’

De PrivacyApp Jeugd trekt maandelijks ruim 1000 gebruikers, merendeels professionals uit de Jeugdhulp en Jeugdbescherming. De gebruikers evalueren de app positief. Ze vinden meestal een bruikbaar antwoord op hun privacyvragen of de app helpt hen daarbij goed op weg. Ook gebruiken professionals de app vaak om met jeugdigen of hun ouders het gesprek over privacy en gegevensuitwisseling te voeren. Als verbetering geven gebruikers aan dat ze graag zouden zien dat de PrivacyApp, een echte app wordt die ook beschikbaar komt in de appstores. De PrivacyApp Jeugd is te vinden op Jeugdconnect.nl.

De PrivacyApp Jeugd werd in september 2017 gelanceerd dor de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de Jeugd geborgd’. Een coalitie van ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming, waar onder GGZ Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de KNMG. De evaluatie vindt u hier

Gemiddeld 1000 tot 1500 bezoekers per maand
De evaluatie uitgevoerd door bureau Coform laat zien dat de app goed wordt gebruikt. In de eerste anderhalf jaar lag het gebruik van de app boven de 3000 gebruikers per maand. De laatste anderhalf jaar ligt het gebruik gemiddeld tussen de 1000 en 1500 bezoekers per maand. Daaruit blijkt dat de app in een behoefte voorziet.

Gebruikers vinden de app gebruikersvriendelijk en zouden verbreding toejuichen
Gebruikers van de app zijn merendeels professionals. Zij waarderen de heldere structuur en het feit dat je in eenpaar klikken een antwoord hebt. En last but not least: de antwoorden helpen hen verder en geven richting bij complexere vragen. Ook waarderen ze het modules voor jongeren, ouders en professionals in een app zijn onder gebracht. Dat helpt om het gesprek met jongeren ren oduers te voeren over privacy. Privacyjuristen van organisaties geven aan dat de app hen helpt om het gesprek te voeren met professional over het wel of niet delen van gegevens.

Gebruikers geven aan graag een soortgelijke app te zien voor het brede sociaal domein. Een minpunt vinden zij dat de app nu nog een webapplicatie is. Niet iedereen slaagt er in die goed op z’n smartphone te zetten. Een echte app in de appstores zou op prijs gesteld worden.

 Antwoord op privacyvragen voor jongeren, ouders en professionals
In de app vinden jongeren, ouders en professionals antwoorden op vragen als ‘Mogen mijn ouders mijn gegevens inzien?’, ‘Welke gegevens mag de gemeente over mij als ouder delen met anderen?’ en ‘Welke gegevens mag ik als hulpverlener delen met anderen?’ De oudermodule bevat een onderdeel aan de hand waarvan een ouder kan bepalen welke juridische status hij heeft met betrekking tot het gezag over kinderen.

Downloadinstructie
De app is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy. Gebruikers van smartphones en tablets kunnen via de downloadknop in hun browser het icoontje in hun beginscherm zetten voor snelle toegang. Gebruikers van een desktop of laptop kunnen de app in de favorieten van hun browser zetten.

De app is niet beschikbaar in de app store. Dit omdat het technisch gezien geen app is, maar een website, die zich gedraagt als een app.

Initiatiefnemers ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’
De Privacy App Jeugd is een initiatief van de coalitie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Deze bestaat uit ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming waaronder VNG, KNMG, GGZ Nederland, het NIP, ACTIZ en de NvvP. Ook cliëntenorganisatie MIND is aangesloten bij de coalitie.
De Privacy App Jeugd is tot stand gekomen met financiële steun van de ministeries van VWS, JenV en BZK. Zij wordt gehost op Jeugdconnect.nl, een platform van JenV voor professionals en jeugdigen.

Promoot de App

Nieuwe versie PrivacyApp Jeugd – zegt het voort!

We vragen iedereen zoveel mogelijk publiciteit te genereren voor de app. Dit nieuwsbericht kunt u gebruiken voor op websites of in nieuwsbrieven van uw organisatie. Gebruikt u twitter of linked in, instagram, of iets anders? Dan zouden wij het op prijs stellen als u een mededeling met een link naar de app wilt plaatsen.

De komende periode zullen we om de paar weken flows toevoegen voor andere categorieën professionals. Ook nu al kunnen andere categorieën hulpverleners voor hen belangrijke informatie vinden in de flows van de Jeugdhulpverleners.

Dossier 107
Dit bericht geeft informatie over het nummer ‘Dossier 107’ van Moraya de Haan.
Zij schreef het nummer voor een theaterstuk door jongeren en professionals, over hun ervaringen met privacy in de Jeugdzorg. Het mag ingezet worden voor trainingsdoeleinden, of bij presentaties over privacy van de jeugd. Ook hier geldt dat we alle publiciteit op prijs stellen.

Voor jongeren is er een animatiefilmpje beschikbaar. Dit vertelt in 60 seconden wat jongeren van de app kunnen verwachten. U kunt deze animatie op uw website plaatsen met de mededeling: ‘Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie. Of download de app direct’.Voor vragen over de app of deze update kunt u contact opnemen met Léon Sonnenschein, programmaleider ‘In Goed Vertrouwen’, telefoon 06 - 48 13 68 63, e-mail privacyappjeugd@vng.nl.

Terugblik

Op 27 september 2017 vond de tweede bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’ plaats. Een conferentie voor bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en beroepsorganisaties. De conferentie was een vervolg en verdieping op de succesvolle eerste conferentie die plaats vond op 22 juni 2016. Het programma kreeg vorm in samenwerking met jeugdigen en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming, bestuurders die de uitdaging van de eerste conferentie actief hebben opgepakt, en de Samenwerkende inspecties Jeugd. Ook in deze editie werd toegewerkt naar concrete afspraken en handelingsperspectieven voor bestuurders en professionals om de privacy van jeugdigen en hun verzorgenden te borgen.

 • Hier vindt u de foto’s
 • Hier vindt u de presentatie van het Toezicht Sociaal Domein
 • Hier vindt u een samenvatting van de rondetafelgesprekken 
 • Hier vindt u een video-impressie en tweets en reacties op het theaterstuk ‘Wat weet jij, wat weet ik’
 • Hier vindt u het nummer van Moraya de Haan ‘Dossier 107’

Bekijk hier het manifest en de vuistregels die tijdens de eerste conferentie werden vastgesteld.

In goed vertrouwen

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en professionals maken werk van privacybescherming
‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ is een coalitie van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals. Op 22 juni 2016 tekenden zij een manifest met afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld.

Manifest en vuistregels
Veel gemeenten, zorgaanbieders en beroepsgroepen hebben op dit moment hun eigen privacyprotocol. Die verschillende protocollen sluiten in de praktijk niet altijd voldoende op elkaar aan. De koepels van de partijen hebben in het manifest afgesproken de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het privacy-bewustzijn in het veld te bevorderen. Tien privacy-vuistregels helpen professionals in situaties waarin dilemma’s zich kunnen voordoen. De vuistregels zijn een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes.

Duidelijkheid voor jeugdigen en ouders
Het manifest en de vuistregels bieden jeugdigen en hun ouders duidelijkheid over de privacybescherming waar zij recht op hebben en over hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan. De vuistregels kunt u nu al benutten voor het voeren van de dialoog. Een te ontwikkelen app zal professionals en jeugdigen en hun ouders/verzorgers verder ondersteunen bij de borging van de privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Klik hier voor het bestuurlijk manifest 'In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd'.
Klik hier voor de vuistregels.

Unieke coalitie
De afspraken zijn gemaakt tussen de koepels van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en beroepsorganisaties. De afspraken worden onderschreven door cliëntenorganisaties, ouderplatforms, kenniscentra en ministeries. Het is voor het eerst dat zo’n brede coalitie van partijen in de zorg gezamenlijk afspraken maakt over privacybescherming.

Klik hier voor de lijst met ondertekenaars van het manifest en ondersteuners van het initiatief.

 

Contact

Voor informatie over de manifestpartners In goed vertrouwen, of de PrivacyApp Jeugd, kunt u contact op nemen met Léon Sonnenschein via privacyappjeugd@vng.nl.

Quotes en Tweets

Quotes uit de zaal

 • Tsja, heleboel verschillende dingen. Je kunt pech hebben als jongere. We zijn zo druk bezig met professionalisering dat we vergeten dat het hún leven is. En niet de jouwe, dit stuk laat mij dat realiseren.
 • Prachtig, het allermooiste vind ik dat alle inspanning die jullie niet alleen in dit theaterstuk, maar ook tijdens jullie hele leven hebben gegeven zo goed tot uiting komt. Ik voel me bevoorrecht, realiseer dat een onbezorgde jeugd zoals ik heb gehad niet iedereen gegeven is.
 • Ik praat veel over jeugd, en over dossiers. Het gaat vaak over jongeren op papier, ik vraag me af hoe we daar mee om moeten gaan: moeten we dat wel op papier hebben? Soms ga ik op de bank zitten om er bij stil te staan dat het over levens gaat, in dit stuk komt dit perfect tot uiting.
 • Situaties in het stuk zijn herkenbare dingen, maar het is goed om het weer van deze kant, de kant van de jongeren, te horen. Ik wil jullie ervoor bedanken.
 • Ik ben erg geraakt; ik zat hier als professional, maar ook als ouder. Op 't moment dat een dossier kwijtraakt van je kind, wordt ook jouw privacy als ouder aangetast. Mooi dat jullie dit ook laten zien in het stuk.
 • Waarvan mensen zeiden: dit is jouw zwakte; zeiden jullie, dit is juist jouw kracht. Het is niet normaal wat jullie mij hebben gegeven de afgelopen 2 dagen.
 • Ik heb alleen maar zitten huilen.